PFRON, MOPS/GOPS

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR), jak również miejskie/gminne ośrodki pomocy społecznej (MOPS/GOPS) mogą dofinansować zakup urządzenia C-Eye® w ramach programu:

– refundacji zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

– likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

KROK 1

Skontaktuj się telefonicznie lub odwiedź właściwą placówkę PCPR lub MOPS/GOPS w celu otrzymania wniosku o dofinansowanie zakupu urządzenia oraz innych informacji dotyczących możliwości i warunków uzyskania dofinansowania.

KROK 2

Wypełnij wniosek i skompletuj wymagane dokumenty. Złóż wniosek wraz z załącznikami we właściwej placówce PCPR lub MOPS/GOPS i czekaj na jego rozpatrzenie.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wpłać na konto firmy AssisTech kwotę stanowiącą Twój wkład własny. Prześlemy na Twój adres fakturę VAT z informacją o jej częściowym opłaceniu.

KROK 3

Dostarcz fakturę do właściwej placówki. Faktura stanowi podstawę do wypłacenia ustalonej kwoty dofinansowania na konto producenta urządzenia. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, firma AssisTech prześle na podany przez Ciebie adres system C-Eye®.

Kiedy aplikować:

Największą szansę na pozytywne rozpatrzenie mają wnioski składane na początku roku kalendarzowego.

Koszt ponoszony przez kupującego:

wymagany wkład własny w wysokości od 5% do 50% wartości urządzenia (w zależności od wysokości otrzymanego dofinansowania).

Szacowany czas trwania procedury:

od 3 do 12 miesięcy.

Wymagane dokumenty*:

  • wniosek o dofinansowanie (dostępny w placówce),
  • oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • oferta cenowa, faktura pro-forma lub inny dokument potwierdzający podany przez Wnioskodawcę koszt realizacji zadania,
  • komplet dokumentów, w tym m.in. opis i specyfikacja techniczna urządzenia, zaświadczenie o testach z wykorzystaniem C-Eye® (dokumenty możliwe do uzyskania od producenta systemu).

*wymagane dokumenty mogą różnić się w zależności od wybranego programu oraz placówki pośredniczącej w pozyskiwaniu dofinansowania