Funkcje czytania i pisania osób z obniżoną świadomością wybudzonych ze śpiączki – rozprawa doktorska

Autor rozprawy: dr Agnieszka Kwiatkowska

agnieszka_kwiatkowska

Badanie miało na celu przede wszystkim poznanie charakteru i stopnia zaburzeń funkcji czytania i pisania u osób wybudzonych ze śpiączki.

Praca została zainspirowana wzrostem zainteresowania zagadnieniami świadomości, co było związane ze wzrastającą liczbą osób, która w wyniku ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego lub niedotlenienia mózgu zapada w śpiączkę. Duża część z tych osób w krótkim czasie umiera, wielu jednak odzyskuje świadomość i wraca do zdrowia. Pozostałe osoby przechodzą w jeden z czterech stanów:

  • stan wegetatywny/stan niereaktywnego czuwania,
  • stan minimalnej świadomości,
  • zespół zamknięcia,
  • mutyzm akinetyczny.

Z uwagi na zastosowanie behawioralnych skal oceny stanu pacjentów coraz częściej zwraca się uwagę na występowanie błędnego diagnozowania i nadmiernego rozpoznawania stanu wegetatywnego (niereaktywnego czuwania).

Badanie zostało wykonane wśród 50 osób (15 kobiet i 35 mężczyzn) po urazie czaszkowo-mózgowym lub niedotlenieniu mózgu, które zostały wybudzone ze śpiączki i w skali GCS (Glasgow Coma Scale) miały ≤ 9 punktów, zdiagnozowane jako będące w stanie wegetatywnym lub stanie apalicznym, śpiączce mózgowej, płytkiej śpiączce, stanie minimalnej świadomości bądź porażone czterokończynowo bez logicznego kontaktu.

Wybrane elementy charakterystyki badanych:

1) Płeć

Wykres 1 Podział badanych ze względu na płeć

 

2) Punktacja w skali GCS

Wykres 2 Podział badanych ze względu na ocenę w skali GCS

 

Etapy badania:

I etap – wstępna kwalifikacja osób (analiza dokumentacji medycznej, badanie słuchu, ocena rozumienia mowy, wywiad z opiekunem);

II etap – trzy sesje, każda trwająca po około 30 minut (osoba badana wykonywała test właściwy, stosowano obserwację w celu oceny wytypowanych zmiennych).

Narzędzie użyte w badaniu:

Ocenę funkcji czytania i pisania dokonano przy wykorzystaniu autorskiego narzędzia, testu Agrafii i Aleksji. Test został dostosowany do możliwości technicznych urządzenia C-Eye.

Wyniki:

FUNKCJA CZYTANIA (N=50) Średnia±SD 33,94 ± 7,70

Zachowana zdolność czytania

                            Wykres 3 Rozkład wyników klasyfikacji funkcji czytania

 

FUNKCJA PISANIA (N=50) Średnia±SD 19,90 ± 9,40

Zachowana zdolność pisania

                                       Wykres 4 Rozkład wyników klasyfikacji funkcji pisania

 

Adnotacja:

CZFCZ/P – całkowicie zniesiona funkcja czytania/pisania;

ZZFCZ/P – znaczne zaburzenie funkcji czytania/pisania;

UZFCZ/P – umiarkowane zaburzenie funkcji czytania/pisania;

LZFCZ/P – lekkie zaburzenie funkcji czytania/pisania;

ZFCZ/P – zachowana funkcja czytania/pisania.

 

Wnioski z badania:

  • osoby z obniżoną świadomością wybudzone ze śpiączki mają zachowane całkowicie lub częściowo funkcje czytania i pisania;
  • osoby są pozytywnie zmotywowane do wykonywania zadań pomimo czasu, jaki upłynął od zdarzenia;
  • pomimo diagnozy medycznej określającej ich stan jako wegetatywny, osoby te miały zachowaną w pewnym stopniu świadomość i niektóre z funkcji poznawczych;
  • osoby wybudzone ze śpiączki, które często z pozoru wydają się pozbawione logicznego kontaktu, mają zachowaną całkowicie albo chociaż częściowo świadomość;
  • stosowane behawioralne skale oceny świadomości są niedoskonałe.

Zobacz nasz katalog produktów