I stopień


Zakres wiedzy, umiejętności

  • Poznanie zagadnień technicznych związanych z obsługą C-Eye’a eye tracking, podczerwień w C-Eye’u, kalibracja, dokładność eye trackera, możliwości zmiany ustawień w systemie C-Eye, 2 najważniejsze przyciski w C-Eye’u

  • Zapoznanie z podstawową terminologią wykorzystywaną w pracy z C-Eye’em aktywność wzrokowa, kontrola uwagi wzrokowej, zakres widzenia, szybkość zaznaczania, dostępne moduły i zawartość C-Eye’a

  • Poznanie zagadnień specjalistycznych:
   • klasyfikacja stanów świadomości / przytomności
   • znajomość podstawowej problematyki neurologicznej pacjenta kwalifikującego się do komunikacji z wykorzystaniem C-Eye
   • rozpoznanie możliwości interakcji pacjenta z C-Eye’em
   • neurorehabilitacja
   • komunikacja, komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC)

  • Obserwacja sposobu pracy z użytkownikiem przy wykorzystaniu C-Eye’a ustawienie urządzenia względem pacjenta, zmiana ustawień programowych systemu, przeprowadzenie przykładowej sesji terapeutycznej

Zakres uprawnień

  • Praca z systemem C-Eye

  • Możliwość uczestnictwa w szkoleniu przygotowującym do uzyskania uprawnień II stopnia (na Konsultanta C-Eye)

Warunki uzyskania

  • Uczestnictwo w szkoleniu organizowanym przez AssisTech lub za zgodą AssisTech autoryzowanego Terapeutę C-Eye – min. 4 godziny

  • Potwierdzenie uzyskania:
  • Certyfikat I stopnia w wersji elektronicznej lub papierowej, zarejestrowany w wewnętrznym niepublikowanym na stronie www rejestrze certyfikacyjnym AssisTech

Kto może uzyskać?

  • Brak wymaganego kierunkowego wykształcenia

  • Każdy terapeuta, osoba związana z tematyką (potencjalny użytkownik C-Eye, kierownik placówki itp. również osoby, które nie miały jeszcze okazji poznać C-Eye’a).

II stopień
Konsultant C-Eye


Zakres wiedzy, umiejętności

  • Ustawienie systemu C-Eye, dostosowanie sprzętu do dowolnej pozycji pacjenta w dowolnych warunkach

  • Przeprowadzenie kalibracji i walidacji w systemie C-Eye i module eyefeel

  • Personalizacja systemu ustawienie parametrów systemu do możliwości, preferencji pacjenta / podopiecznego

  • Znajomość całej zawartości systemu C-Eye i modułu eyefeel

  • Badanie i ćwiczenie narządu wzroku w obszarze zakresu widzenia i kontroli uwagi wzrokowej

  • Ocena profilu poznawczego pacjenta / podopiecznego

  • Samodzielne przeprowadzenie sesji terapeutycznej z wykorzystaniem C-Eye’a i eyefeela

  • Zaznajomienie ze sposobem zapisywania, monitorowania wyników

  • Znajomość metodologii i dobrych praktyk dot. pracy z pacjentem przy wykorzystaniu C-Eye’a

  • Tworzenie własnych plansz komunikacyjnych i własnych treści terapeutycznych (prezentacji) w Edytorze C-Eye’a i Edytorze eyefeela

  • Praca z pacjentem w module Internetu kalibracja eye trackera, obsługa programu do sterowania kursorem myszy itp.

Zakres uprawnień

  • Praca z systemem C-Eye w kontakcie z pacjentem

  • Wydawanie opinii dot. możliwości współpracy pacjenta / podopiecznego z C-Eye’em

  • Kierowanie na konsultacje specjalistyczne do Terapeutów C-Eye (spec. III stopnia)

  • Realizacja programu terapeutycznego zleconego lub zatwierdzonego przez Terapeutę C-Eye

  • Oficjalne posługiwanie się tytułem:
   „Konsultant C-Eye”

  • Możliwość uczestnictwa w szkoleniu przygotowującym do uzyskania uprawnień III stopnia (na Terapeutę C-Eye)

Warunki uzyskania

  • Uczestnictwo w szkoleniu organizowanym przez AssisTech – min. 12 godzin

  • Pozytywny wynik Rozmowy weryfikującej zdobytą wiedzę i posiadane umiejętności w zakresie posługiwania się C-Eye’em (na zakończenie szkolenia)

  • Udowodnienie umiejętności pracy z pacjentem z wykorzystaniem systemu C-Eye:
   1. Samodzielne przeprowadzenie sesji terapeut. z pacjentem z wykorzyst. C-Eye’a / eyefeela
   2. Skoordynowanie pracy pacjenta w mod. Internetu sterowanie wzrokiem w dowolnej aplikacji desktopowej.

  • Forma udokumentowania pracy z C-Eye’em jest ustalana z organizatorem szkolenia.

   Potwierdzenie uzyskania:
  • Certyfikat II stopnia w wersji papierowej

  • Wpis do Centralnego Rejestru Certyfikacyjnego AssisTech

Kto może uzyskać?

 • Wszystkie poniższe warunki muszą być spełnione:
  1. Wymagane wykształcenie kierunkowe – jedno z poniższych (dyplom studiów mgr lub podyplomowych – kserokopia kwalifikacji)
  • logopedia
  • psychologia
  • pedagogika
  • fizjoterapia
  • terapia zajęciowa
  • pielęgniarstwo
  • medycyna:
  • - ratownik med.
   - lekarz
  2. Osoby pracujące z systemem C-Eye oraz posiadające certyfikat I stopnia

  3. Osoby, które posiadają Zaświadczenie ukończenia szkolenia z eyefeela

III stopień
Terapeuta C-Eye


Zakres wiedzy, umiejętności

  • Różnicowanie za pomocą C-Eye’a pacjentów – stan wegetatywny/stan niereaktywnego czuwania(VS/UWS) vs. stan minimalnej świadomości/ zespół zamknięcia (MCS/LIS)

  • Znajomość podstaw neuroanatomii w zakresie niezbędnym do pracy z C-Eye: przebieg nerwu wzrokowego, zmysły, ośrodki mózgu odpowiedzialne za komunikację werbalną i niewerbalną, podstawowe jednostki chorobowe w neurologii, strategie prowadzenia neurorehabilitacji

  • Przeprowadzenie testów diagnostycznych dostępnych w C-Eye’u

  • Prowadzenie terapii widzenia za pomocą C-Eye’a

  • Tworzenie programu terapeutycznego z wykorzystaniem C-Eye’a i eyefeela

  • Tworzenie strategii komunikacyjnych w C-Eye’u i eyefeelu

  • Wykorzystywanie funkcjonalności modułu Internetu oraz zewnętrznego oprogramowania w celu:
  • rozszerzenia potencjału terapeutycznego C-Eye’a
  • poszerzenia możliwości komunikacyjnych i zwiększenia poczucia samo decydowania o sobie przez pacjenta / podopiecznego

Zakres uprawnień

  • Wydawanie opinii nt. stanu pacjenta / podopiecznego

  • Zlecanie i realizacja programów terapeutycznych

  • Koordynowanie i nadzór pracy zespołu Konsultantów C-Eye w „podległej” placówce (o ile dotyczy)

  • Organizacja i prowadzenie szkoleń z C-Eye’a i eyefeela – nadawanie uprawnień I stopnia (po uprzednim uzyskaniu autoryzacji AssisTech)

  • Oficjalne posługiwanie się tytułem ”Terapeuta C-Eye”

Warunki uzyskania

  • Uczestnictwo w szkoleniu organizowanym przez AssisTech

  • Minimum 6-miesięczna praktyka terapeutyczna w pracy z C-Eye’em jako Konsultant C-Eye (spec. II stopnia)

  • Zarejestrowanie i przesłanie filmików prezentujących prowadzenie sesji terapeutycznej za pomocą C-Eye’a z udziałem pacjenta / pacjentów w celu potwierdzenia umiejętności kandydata w zakresie prowadzenia sesji terapeutycznej, w szczególności:
   - motywowania pacjenta do pracy,
   - terapii widzenia,
   - terapii poznawczej,
   - komunikacji.

  • Wymagania dotyczące filmów:
  • Przesłanie do Sekcji Certyfikacji min. 2 filmów na adres mailowy: kontakt@assistech.eu
  • Czas trwania każdego filmu: min. 2 minuty
  • Termin przesłania filmów: najpóźniej do 7 dni od daty planowanego szkolenia stacjonarnego
  • Oświetlenie pomieszczenia zapewniające dobrą widoczność kandydata (terapeuty), pacjenta i urządzenia C-Eye
  • Jakość dźwięku zapewniająca prawidłowe brzmienie wypowiadanych poleceń i odtwarzanych dźwięków
  • Format wideo:
   - .mp4
   - .mov

  • Potwierdzenie uzyskania:
  • Certyfikat III stopnia w wersji papierowej
  • Wpis do Centralnego Rejestru Certyfikacyjnego AssisTech

  • Po uzyskaniu Certyfikatu III stopnia Terapeuta C-Eye jest zobowiązany do wyboru superwizora z listy dostępnych superwizorów.

  • Warunki superwizji ustalane są bezpośrednio między Terapeutą
   C-Eye a superwizorem.

Kto może uzyskać?

 • Wszystkie poniższe warunki muszą być spełnione:
  1. Wymagane wykształcenie kierunkowe – jedno z poniższych (dyplom studiów mgr lub podyplomowych – kserokopia kwalifikacji)
  • logopedia
  • psychologia
  • pedagogika
  • fizjoterapia
  • terapia zajęciowa
  • pielęgniarstwo
  • medycyna:
  • - ratownik med.
   - lekarz
  2. Posiadany certyfikat II stopnia

wersja 03/2022 – wyd. 04.08.2022

 

wersja certyfikatu obowiązująca od 01.2023

 

wersja certyfikatu obowiązująca do 12.2022

Zobacz nasz katalog produktów

Firma szkoleniowa – wpis do RIS

nr: 2.22/00105/2020