AssisTech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „C-Eye X – system wykorzystujący technologię śledzenia wzroku w zastosowaniach medycznych, w szczególności w diagnozie i terapii pacjentów neurologicznych, w tym pacjentów z obniżoną świadomością”

Celem Projektu jest wprowadzenie na rynek znacznie ulepszonego produktu – systemu C-Eye X wykorzystującego technologię śledzenia wzroku w zastosowaniach medycznych, w szczególności w diagnozie i terapii pacjentów neurologicznych.

Osiągnięcie rezultatu projektu wymagało będzie przeprowadzenia prac b+r m.in. w zakresie:

– udoskonalenia oprogramowania poprzez identyfikację, dostosowanie oraz optymalną implementację testów, skal

behawioralnych oraz psychologicznych;

– opracowania urządzenia do śledzenia wzroku;

– przeprowadzenia badań klinicznych potwierdzających wiarygodność i zasadność diagnozy i skuteczność terapii

prowadzonej z wykorzystaniem systemu C-Eye X.

Wartość projektu: 5 446 799.03 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 673 012.86 PLN

W związku z realizacją projektu pt:„Nowe produkty – większe możliwości”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.2: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 2.2.1: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zamawiający – AssisTech sp. z o.o. dokonał w dniu 08.02.2021 r. wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup projektu wzorniczego, konstrukcyjnego oraz technologicznego komputera 19 cala (All in one) wraz z działającym prototypem zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w Zaproszeniu do złożenia oferty.

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zasady konkurencyjności, do realizacji zamówienia została wybrana odpowiednia oferta:

Dynamic Precision sp. z o.o.

80-172 Gdańsk

Ul. Trzy Lipy 3

INFORMACJA O WYBORZE WYKONACY AIO

W związku z realizacją projektu pt.: Nowe produkty – większe możliwości, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.2: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 2.2.1: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, firma AssisTech Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup projektu wzorniczego, konstrukcyjnego oraz technologicznego komputera 19 cala (All-in-one) wraz z działającym prototypem.

Szczegóły zapytania znajdą Państwo w Zapytaniu ofertowym, które zostało załączone poniżej.

Ofertę należy przesłać Zamawiającemu za pośrednictwem poczty, kuriera, Bazy Konkurencyjności lub osobiście na adres:

AssisTech sp. z o.o

Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

lub

na adres e-mail: oferty_proj_221@assistech.eu (skan wypełnionych i podpisanych załączników)

w nieprzekraczalnym  terminie do 01.02.2021 r. do godz. 12:00.

Załącznik nr 1_ komputer 19 cala

Załącznik nr 2_ komputer 19 cala

Załącznik nr 3_ komputer 19 cala

Załącznik nr 4_ komputer 19 cala

Załącznik nr 5 – Umowa (wzór)

Załącznik nr 6_komputer 19 cala

Zapytanie ofertowe_komputer 19

Ponowna informacja o szacowaniu wartości zamówienia

W związku z realizacją projektu pt.: Nowe produkty – większe możliwości, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.2: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 2.2.1: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz planowanym rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na zakupie projektu wzorniczego, konstrukcyjnego oraz technologicznego komputera All-in-one w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, firma AssisTech Sp. z o.o. zaprasza do składania propozycji cen za wykonanie wskazanego przedmiotu zamówienia.

Szczegóły zapytania znajdą Państwo w piśmie ws. szacowania wartości zamówienia załączonym poniżej.  Aby złożyć propozycję ceny za wykonanie wskazanego przedmiotu zamówienia należy wypełnić Formularz cenowy –  należy go podpisać, zeskanować i przesłać drogą mailową na adres: projekty.eu@assistech.eu

do 17.01.2021 r. do godz. 23:59.

Załączniki:

Pimso ws. szacowania wartości zamówienia_komputer
Formularz cenowy_ komputer

Informacja o szacowaniu wartości zamówienia

W związku z realizacją projektu pt.: Nowe produkty – większe możliwości, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.2: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 2.2.1: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz planowanym rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na zakupie projektu wzorniczego, konstrukcyjnego oraz technologicznego komputera All-in-one w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, firma AssisTech Sp. z o.o. zaprasza do składania propozycji cen za wykonanie wskazanego przedmiotu zamówienia.

Szczegóły zapytania znajdą Państwo w piśmie ws. szacowania wartości zamówienia załączonym poniżej.  Aby złożyć propozycję ceny za wykonanie wskazanego przedmiotu zamówienia należy wypełnić Formularz cenowy –  należy go podpisać, zeskanować i przesłać drogą mailową na adres: projekty.eu@assistech.eu

do 07.01.2021 r. do godz. 16:00.

Załączniki:

Pimso ws. szacowania wartości zamówienia_komputer
Formularz cenowy_ komputer

W związku z realizacją projektu pt:„Nowe produkty – większe możliwości”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.2: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 2.2.1: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zamawiający – AssisTech sp. z o.o. dokonał w dniu 30.07.2019 r. wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup projektu wzorniczego, konstrukcyjnego oraz technologicznego mobilnego wysięgnika zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w Zaproszeniu do złożenia oferty.

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zasady konkurencyjności, do realizacji zamówienia została wybrana odpowiednia oferta:

 

CONSULTRONIX

Ul. Przemysłowa 17

32 – 083 Balice

 

Informacja o wyborze Wykonawcy_wysięgnik

 

W związku z realizacją projektu pt:„Nowe produkty – większe możliwości”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.2: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 2.2.1: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zamawiający – AssisTech sp. z o.o. dokonał w dniu 30.07.2019 r. wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup projektu wzorniczego, konstrukcyjnego oraz technologicznego komputera 21,5 cala (All in one) + akcesoriów, zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w Zaproszeniu do złożenia oferty.

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zasady konkurencyjności, do realizacji zamówienia została wybrana odpowiednie oferty:

Dla Części I Zamówienia:

Blast Lab Sp. z o. o.

Ul. Trzy Lipy 3

80 – 172 Gdańsk

W dniu 23.09.2020 r. Strony odstąpiły od realizacji umowy podpisanej 30.07.2019 z powodu naruszenia obowiązków przez Wykonawcę, w szczególności niedotrzymania terminu wykonania Zamówienia.

Dla Części II Zamówienia:

Razy2 Jacek Ryń

Ul. Portowa 7

81 – 350 Gdynia

Dla Części III Zamówienia:

PPHU „IGŁA Z NITKĄ”

USŁUGI KRAWIECKIE

Mariusz Krawieckie

Ul. Wileńska 22

94 – 029 Łódź

Dla Części IV Zamówienia:

Razy2 Jacek Ryń

Ul. Portowa 7

81 – 350 Gdynia

 

Informacja o wyborze Wykonawcy_AIO

W związku z realizacją projektu pt.: Nowe produkty – większe możliwości, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.2: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 2.2.1: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, firma AssisTech Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup projektu wzorniczego, konstrukcyjnego oraz technologicznego mobilnego wysięgnika.

Szczegóły zapytania znajdą Państwo w Zapytaniu ofertowym, które zostało załączone poniżej.

Ofertę należy przesłać Zamawiającemu za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres:

AssisTech sp. z o.o

Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

lub

na adres e-mail: oferty@assistech.eu (skan wypełnionych i podpisanych załączników)

w nieprzekraczalnym  terminie do 7 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego,

tj. dnia  25.07.2019 r. do godz. 12:00.

Załącznik nr 1_wysięgnik

Załącznik nr 2_wysięgnik

Załącznik nr 3_wysięgnik

Załącznik nr 4_wysięgnik

Załącznik nr 5 – Umowa (wzór)

Zapytanie ofertowe_wysięgnik

W związku z realizacją projektu pt.: Nowe produkty – większe możliwości, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.2: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 2.2.1: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, firma AssisTech Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup projektu wzorniczego, konstrukcyjnego oraz technologicznego komputera 21,5 cala (All-in-one) + akcesoriów.

Szczegóły zapytania znajdą Państwo w Zapytaniu ofertowym, które zostało załączone poniżej.

Ofertę należy przesłać Zamawiającemu za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres:

AssisTech sp. z o.o

Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

lub

na adres e-mail: oferty@assistech.eu (skan wypełnionych i podpisanych załączników)

w nieprzekraczalnym  terminie do 7 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego,

tj. dnia  25.07.2019 r. do godz. 12:00.

Załącznik nr 1_ komputer 21 cala

Załącznik nr 2_ komputer 21 cala

Załącznik nr 3_ komputer 21 cala

Załącznik nr 4_ komputer 21 cala

Załącznik nr 5 – Umowa (wzór)

Zapytanie ofertowe_AIO

Informacja o szacowaniu wartości zamówienia

W związku z realizacją projektu pt.: Nowe produkty – większe możliwości, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.2: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 2.2.1: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz planowanym rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na zakupie projektu mobilnego wysięgnika  firma AssisTech Sp. z o.o. informuje o wynikach szacowania wartości zamówienia.

Informacja

Informacja o szacowaniu wartości zamówienia

W związku z realizacją projektu pt.: Nowe produkty – większe możliwości, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.2: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 2.2.1: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz planowanym rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na zakupie projektu wzorniczego, konstrukcyjnego oraz technologicznego komputera 21,5 cala (All-in-one) + akcesoriów firma AssisTech Sp. z o.o. informuje o wynikach szacowania wartości zamówienia.

 

Informacja

Assistech sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

„Internacjonalizacja Assistech sp. z o.o. poprzez wprowadzenie produktu C-Eye na rynki międzynarodowe”.

 

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności własnej marki (C-Eye) za granicą, rozwinięcie działalności eksportowej i zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami. Realizacja projektu umożliwi m.in. na wykreowanie marki i wizerunku firmy poza granicami kraju, pozyskanie nowych rynków zbytu oraz rozwój sprzedaży eksportowej.

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 433 510,00 zł

Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych: 420 400,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 357 338,73 zł

W związku z realizacją projektu pt.: Nowe produkty – większe możliwości, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.2: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 2.2.1: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz planowanym rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na zakupie projektu wzorniczego, konstrukcyjnego oraz technologicznego wysięgnika w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, firma AssisTech Sp. z o.o. zaprasza do składania propozycji cen za wykonanie wskazanego przedmiotu zamówienia.

Szczegóły zapytania znajdą Państwo w piśmie ws. szacowania wartości zamówienia, które zostało załączone do niniejszej wiadomości.  Aby złożyć propozycję ceny za wykonanie wskazanego przedmiotu zamówienia należy wypełnić Formularz cenowy –  należy go podpisać, zeskanować i przesłać drogą mailową na adres: martyna.zielinska@assistech.eu

do 17.05.2019 r. do godz. 12:00.

Formularz cenowy_wysięgnik

Pismo ws. szacowania wartości zamówienia_wysięgnik

 

W związku z realizacją projektu pt.: Nowe produkty – większe możliwości, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.2: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 2.2.1: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz planowanym rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na zakupie projektu wzorniczego, konstrukcyjnego oraz technologicznego komputera 21,5 cala (All-in-one) + akcesoriów w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, firma AssisTech Sp. z o.o. zaprasza do składania propozycji cen za wykonanie wskazanego przedmiotu zamówienia.

Szczegóły zapytania znajdą Państwo w piśmie ws. szacowania wartości zamówienia, które zostało załączone do niniejszej wiadomości.  Aby złożyć propozycję ceny za wykonanie wskazanego przedmiotu zamówienia należy wypełnić Formularz cenowy –  należy go podpisać, zeskanować i przesłać drogą mailową na adres: martyna.zielinska@assistech.eu

do 17.05.2019 r. do godz. 12:00.

 

Pimso ws. szacowania wartości zamówienia_komputer+akcesoria

Formularz cenowy_ komputer+akcesoria

 

W związku z dynamicznym rozwojem firmy, do naszego zespołu poszukujemy osób na stanowisko

Grafika komputerowego

Aplikacje należy przesyłać do dnia 7.12.2018 r. do godz. 12:00 na adres: kontakt@assistech.eu

 

Treść ogłoszenia znajduje się poniżej:

Ogłoszenie_grafik

 

W związku z realizacją projektu pt.: Internacjonalizacja AssisTech Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie produktu C-Eye na rynki międzynarodowe, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Osi Priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zamawiający – AssisTech Sp. z  o.o. – dokonał w dniu 03.12.2018 r. wyboru najkorzystniejszej oferty na produkcję 1 filmu informacyjno – promocyjnego, który będzie prezentowany na stoisku wystawowym Beneficjenta na targach poświęconych branży medycznej ARAB HEALTH 2019, Dubaj.

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zasady konkurencyjności, do realizacji zamówienia została wybrana odpowiednia oferta:

MOVA FILM SP. Z O.O. 

 

Informacja o wyborze wykonawcy

 

AssisTech Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt: „Internacjonalizacja AssisTech Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie produktu C-Eye na rynki międzynarodowe” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Osi Priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaprasza do złożenia oferty na:

produkcję 1 filmu informacyjno – promocyjnego, który będzie prezentowany na stoisku wystawowym Beneficjenta na targach poświęconych branży medycznej ARAB HEALTH 2019, Dubaj.

Ofertę należy przesłać Zamawiającemu za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres:

AssisTech sp. z o.o;

Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

lub

na adres e-mail: oferty@assistech.eu

w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2018 r. (do godz. 12:00)

O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo poniżej:

 

Zalacznik nr 1

Zalacznik nr 2

Zalacznik nr 3

Zalacznik nr 4

Zalacznik nr 5

Zapytanie ofertowe

 

 

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z realizacją projektu pt.: Nowe produkty – większe możliwości, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.2: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 2.2.1: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz planowanym rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na zakupie licencji na korzystanie z 6 wersji językowych modułu komunikacji i treści terapeutycznych będących elementem Systemu C-Eye , w formie nagrań fonicznych, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, firma AssisTech Sp. z o.o. zaprasza do składania propozycji cen za wykonanie wskazanego przedmiotu zamówienia.

Szczegóły zapytania znajdują się w poniższych załącznikach.

Pismo ws. szacowania wartości zamówienia

Formularz cenowy do szacowania wartości zamówienia

AssisTech Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Ekspansja systemu C-Eye na rynek niemiecki i amerykański”.

 

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności własnej marki (C-Eye) za granicą, rozwinięcie działalności eksportowej  i zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami poprzez udział w targach MedTrade w USA i Rehacare w Düsseldorfie.

Wartość projektu:  79 797,09 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 41 406,15 zł

INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA

W związku z realizacją projektu pt.: Internacjonalizacja AssisTech Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie produktu C-Eye na rynki międzynarodowe, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Osi Priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zamawiający – AssisTech Sp. z  o.o. – dokonał w dniu 23.10.2018 r. wyboru najkorzystniejszej oferty na organizację noclegów i ubezpieczenia dla 2 uczestników targów MEDICA 2018, które odbędą się w dniach 12 – 15 listopada 2018 r., Dusseldorf (Niemcy) zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w Zaproszeniu do złożenia oferty.

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zasady konkurencyjności, do realizacji zamówienia została wybrana odpowiednia oferta:

Dla Części I:

Private Zimmervermietung Anna Haak

Dla Części II:

Dla realizacji części II nie wpłynęły żadne oferty. W związku z tym Zamawiający dokona zamówienia z wolnej ręki.

Informacja o wyborze ofert_nocleg MEDICA 2018

 

AssisTech Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
„Internacjonalizacja Assis Tech Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktu C-Eye na rynki międzynarodowe”.

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności własnej marki (C-Eye) za granicą, rozwinięcie działalności eksportowej i zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami. Realizacja projektu umożliwi m. in. na wykreowanie marki i wizerunku firmy poza granicami kraju, pozyskanie nowych rynków zbytu oraz rozwój sprzedaży eksportowej.

Wartość projektu: 433 510,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 357 338,73 zł.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pt.: Internacjonalizacja AssisTech Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie produktu C-Eye na rynki międzynarodowe, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Osi Priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zamawiający – AssisTech Sp. z  o.o. zaprasza do składanie ofert na organizację noclegów oraz ubezpieczenie dla 2 uczestników targów, które odbędą się w dniach 12-15 listopada 2018 r., Düsseldorf (Niemcy).

Ofertę należy przesłać Zamawiającemu za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres:

AssisTech sp. z o.o;

Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

lub

na adres e-mail: oferty@assistech.eu

w nieprzekraczalnym terminie do 22.10.2018 r.

O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo poniżej:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe

AssisTech Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
„Internacjonalizacja Assis Tech Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktu C-Eye na rynki międzynarodowe”.

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności własnej marki (C-Eye) za granicą, rozwinięcie działalności eksportowej i zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami. Realizacja projektu umożliwi m. in. na wykreowanie marki i wizerunku firmy poza granicami kraju, pozyskanie nowych rynków zbytu oraz rozwój sprzedaży eksportowej.

Wartość projektu: 433 510,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 357 338,73 zł.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA

W związku z realizacją projektu pt.: Internacjonalizacja AssisTech Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie produktu C-Eye na rynki międzynarodowe, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Osi Priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zamawiający – AssisTech Sp. z  o.o. – dokonał w dniu 09.05.2018 r. wyboru najkorzystniejszej oferty na organizację udziału w imprezie wystawienniczo-targowej FIME 2018 oraz Arab Health 2019  zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w Zaproszeniu do złożenia oferty.

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zasady konkurencyjności, do realizacji zamówienia zostały wybrane odpowiednie oferty:

Dla Części I: World Expo International Sp. z o.o.

 Dla Części II: TeCe Sp. z o.o.

Dla części III: Hansa-Messe-Speed Sp. z o.o

 

Informacja o wyborze oferenta

Dołącz do zespołu! Szukamy Programisty C# .NET! Zapoznaj się z ofertą.

Programista – ogłoszenie 

AssisTech Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych z wykorzystaniem innowacyjnych metod terapeutycznych” nr RPPM.01.01.01-22-0050/16

Celem projektu jest stworzenie rozwiązania dedykowanego terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem technologii śledzenia

wzroku. Realizacja projektu radykalnie poprawi komunikację dzieci niepełnosprawnych intelektualnie ze światem zewnętrznym.

W efekcie wdrożone zostanie

wyjątkowe w skali światowej rozwiązanie, które poprawi efektywność prowadzonej terapii. Dodatkowo nastąpi poprawa konkurencyjności Wnioskodawcy,

jak również pozycji regionu i kraju w rankingu innowacyjności.

Wartość projektu: 1 059 872,00

Wkład Funduszy Europejskich: 677 870,18

 

 

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z realizacją projektu pt.: Nowe produkty – większe możliwości, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.2: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 2.2.1: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz planowanym rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na zakupie licencji na korzystanie z 6 wersji językowych modułu komunikacji i treści terapeutycznych będących elementem Systemu C-Eye , w formie nagrań fonicznych, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, firma AssisTech Sp. z o.o. zaprasza do składania propozycji cen za wykonanie wskazanego przedmiotu zamówienia.

Szczegóły zapytania znajdują się w poniższych załącznikach.

Pismo ws. szacowania wartości zamówienia

Formularz cenowy do szacowania wartości zamówienia

 

Informacja o szacowaniu wartości zamówienia

W związku z realizacją projektu pt.: Nowe produkty – większe możliwości, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.2: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 2.2.1: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz planowanym rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na zakupie licencji na korzystanie z 6 wersji językowych modułu komunikacji i treści terapeutycznych będących elementem Systemu C-Eye , w formie nagrań fonicznych firma AssisTech Sp. z o.o. informuje o wynikach szacowania wartości zamówienia.

Informacja o wyniku szacowania

 

W związku z realizacją projektu pt.: Nowe produkty – większe możliwości, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.2: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 2.2.1: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego firma AssisTech sp. z o.o. zaprasza do złożenie oferty na zakup zakup licencji na korzystanie z 6 wersji językowych modułu komunikacji i treści terapeutycznych będących elementem Systemu C-Eye, w formie nagrań fonicznych.

Ofertę należy przesłać Zamawiającemu za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres:

AssisTech sp. z o.o;

Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

lub

na adres e-mail: oferty@assistech.eu

w nieprzekraczalnym terminie do 04.09.2018 r. do godz. 12:00.

O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Korekta Załącznika nr 2

W związku z realizacją projektu pt:„Nowe produkty – większe możliwości”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.2: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 2.2.1: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zamawiający – AssisTech sp. z o.o. dokonał w dniu 05.09.2018 r. wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup licencji na korzystanie z 6 wersji językowych modułu komunikacji i treści terapeutycznych będących elementem Systemu C-Eye, w formie nagrań fonicznych zgodny z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w Zaproszeniu do złożenia oferty.

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zasady konkurencyjności, do realizacji zamówienia została wybrana odpowiednia oferta:

„Best Project” Paweł Żwan

ul. Anny Jagiellonki 17/21

80-034 Gdańsk

Informacja o wyborze wykonawcy

AssisTech Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Nowe produkty – większe możliwości” RPPM.02.02.01-22-0192/17.

 Celem niniejszego projektu jest zakup wartości niematerialnych i prawnych, które przyczynią się do poszerzenia wachlarza oferowanych przez Spółkę Assistech produktów. Nabyte WNiP pozwolą oferować na rynku nowe produkty odpowiadające na zdefiniowane potrzeby użytkowników w warunkach domowych jak i szpitalnych oraz naukowych.

Wartość dofinansowania: 176 400,00 PLN
Wartość projektu: 492 000,00 PLN

 

Zobacz nasz katalog produktów