Dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW

Opinia na temat:
„C-Eye — systemu do obiektywizacji stanu i neurorehabilitacji osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju” 

„C-Eye — do obiektywizacji stanu i neurorehabilitacji osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju” jest unikalnym nowatorskim systemem umożliwiającym kontakt, ocenę podstawowych funkcji poznawczych i ich rehabilitację u pacjentów, u których klasyczne metody diagnozy i terapii nie mogą być zastosowane z powodu znaczących ograniczeń w zakresie funkcji językowych i ruchowych. System może być wykorzystywany do oceny świadomości i funkcji poznawczych osób ze znacznymi niedowładami bądź porażeniami kończyn i nerwów czaszkowych oraz pacjentów z afazją (np. u osób po urazach czaszkowo — mózgowych, udarach, z chorobami rozrostowymi, wadami wrodzonymi, urazami okołoporodowymi, chorobami neurodegeneracyjnymi itp.). C-Eye umożliwia także rehabilitację funkcji poznawczych, w tym przede wszystkim uwagi, rozumienia mowy, aktualizacji materiału pamięciowego (zarówno z pamięci semantycznej jak i epizodycznej), spostrzegania wzrokowego i przestrzennego.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym i programistycznym, system posiada niewątpliwe zalety:

  • może być dostosowany do możliwości pacjenta (np. ograniczeń pola widzenia, opóźnienia czasu reakcji, tempa przetwarzania informacji); prezentowany materiał, zarówno w części diagnostycznej jak i treningowej, może być zindywidualizowany (możliwość wprowadzania dowolnych treści, np. emocjonalnie istotnych dla danej osoby lub zgodnych z jej wykształceniem);
  • umożliwia spontaniczne tworzenie komunikatów przez pacjenta.

Centrum Opieki i Rehabilitacji "ZDROWIE" Sp. z o.o.

„Rekomendacja medyczna dla AssisTech, dotycząca systemu C-Eye”

Centrum Opieki i Rehabilitacji „Zdrowie” Sp. z o.o. jako pierwsza w województwie śląskim i druga placówka w kraju pozyskała urządzenie C-Eye. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii z wykorzystaniem systemu C-Eye sprawiło, że system stał się „niezastąpioną pomocą” psychologa, neurologopedy, fizjoterapeuty, opiekuna Pacjenta, a także w wielu sytuacjach — lekarza prowadzącego.

Na terenie Centrum Opieki i Rehabilitacji „Zdrowie” Sp. z o.o., system C-Eye odnosi największe sukcesy i cieszy się największym powodzeniem w terapii w grupie Pacjentów wybudzających się ze śpiączki w stanie minimalnej świadomości lub w zespole zamknięcia. W połączeniu z metodami diagnostyki, system C-Eye pomaga w różnicowaniu stanów zaburzeń świadomości oraz w potwierdzaniu postawionych diagnoz lekarskich.

System C-Eye znalazł również zastosowanie w grupie Pacjentów wymagających rozpoczęcia neurorehabilitacji, a także dla Pacjentów pragnących rozrywki dnia codziennego.

Mimo, że Centrum Opieki i Rehabilitacji „Zdrowie” Sp. z o. o. świadczy głównie usługi medyczne dla Pacjentów dorosłych, system C-Eye został zauważony przez dzieci Rodzin odwiedzających Pacjentów, a także fantastycznie przyjęty przez najmłodszych w ramach sesji terapeutycznych komercyjnych.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne aktualizacje systemu, które zawsze zostają przeprowadzone bez najmniejszych problemów i cieszymy się z bezawaryjnego urządzenia, charakteryzującego się wysoką efektywnością. Życzymy AssisTech dalszych sukcesów!

Dr n. med. Krzysztof Nicpoń

List referencyjny

System C-Eye funkcjonuje w prowadzonym przeze mnie ośrodku od października 2014 r. i jest wykorzystywany jako:

  • narzędzie diagnostyczne wspierające ocenę stanu neurologicznego pacjentów nie komunikujących się werbalnie, których stan nie pozwalał na jednoznaczną obiektywną ocenę na podstawie dotychczasowych, behawioralnych metod obserwacji,
  • urządzenie do prowadzenia terapii (neurorehabilitacji), w szczególności, w zakresie neurologopedii, neuropsychologii — stymulacja procesów poznawczych pacjentów i modulacja dysfunkcji emocjonalnych,
  • narzędzie umożliwiające komunikację z pacjentem na poziomie „dialogu pozawerbalnego” Badaniem z wykorzystaniem systemu C-Eye objęci są pacjenci z różnymi zaburzeniami neurologicznymi, w szczególności pacjenci z ograniczoną świadomością, wymagający specjalnego podejścia terapeutycznego.

Stosowanie systemu C-Eye w codziennej praktyce lekarskiej oraz terapeutycznej może mieć skuteczny wpływ na podtrzymanie rzadko używanych szlaków neuronalnych w centralnym układzie nerwowym, ale i na powstawanie nowych połączeń synaptycznych na skutek cyklicznie prowadzonych działań stymulujących centralny układ nerwowy poprzez ćwiczenie procesów poznawczych.

System C-Eye sprawdza się również, jako narzędzie do oceny stanu emocjonalnego pacjenta. Wykorzystywany jest jako wsparcie komunikacyjne w doborze odpowiedniego leczenia farmakologicznego pacjentów pozbawionych możliwości komunikowania się w sposób werbalny.

Pacjenci przebywający w moim ośrodku lubią pracować z C-Eye. W wielu przypadkach zaobserwowałem poprawę nastroju, a nawet jakości życia poprzez dostarczenie pacjentowi poczucia sprawczości i rozwoju.

Zainteresowanie C-Eye w moim ośrodku wzrasta, Obecnie na sesje diagnostyczne i terapeutyczne z systemem C-Eye przyjmowani są pacjenci także w trybie ambulatoryjnym.

Edyta Tyszkiewicz - Gabinet Neurorehabilitacji C-Eye

„(…)Nie sposób nie zauważyć, że produkty znajdujące się w ofercie są wyjątkowo użyteczne. Urządzenie C-Eye Pro, którym dysponuje gabinet, przyczynił się do lepszej, jakości życia osób niepełnosprawnych, poprzez neurorehabilitację i wprowadzenie systemu komunikacji. W ciągu ostatnich dwóch lat w gabinecie skorzystało ze sprzętu ponad 150 osób: dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną; dorosłych po wypadkach komunikacyjnych i zdarzeniach neurologicznych. Udało wprowadzić się kilkadziesiąt systemów komunikacyjnych. Dzięki przeprowadzonym testom świadomości, przy użyciu C-Eye Pro, zmieniono w trzech przypadkach, diagnozę pacjentów ze stanu wegetatywnego na stan minimalnej świadomości. W jednym przypadku na stan zamknięcia.(…)”

Dr Roman Olejniczak - Klinika Neurorehabilitacji

„(…) Już od kilku lat urządzenie C-Eye znajduje zastosowanie w moim Centrum, jako narzędzie do terapii multisensorycznej. Wielu pacjentów korzystających z tego systemu doświadczyło poprawy w zakresie funkcji poznawczych. W oparciu o moje dotychczasowe doświadczenie, mogę polecić użycie urządzenia C-Eye do neurorehabilitacji, zarówno w przypadku osób dorosłych jak i dzieci. C-Eye to nowy sposób prowadzenia terapii, przynoszący wiele korzyści pacjentom, ich rodzinom i terapeutom.”

Renata Naprawa

„(…)Zastosowanie technologii śledzenia wzroku w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi umożliwi wykorzystanie różnorodnych ćwiczeń, usprawniających takie funkcje jak: koncentracja uwagi, spostrzeganie, analiza i synteza wzrokowa, myślenie przyczynowo – skutkowe, rozumienie matematyczne. Produkt firmy AssisTech może być wdrożony w proces edukacyjny, na wszystkich poziomach nauczania, znacząco podnosząc efektywność pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wykorzystanie komputera, atrakcyjność ćwiczeń, ciekawy interfejs graficzny zapobiega monotonii w trakcie zajęć, może wpłynąć na zwiększenie motywacji uczniów do nauki i wnieść dużo radości sprawczej podczas wykonywania zadań.(…)”

Dr Agnieszka Kwiatkowska

„(…)Urządzenie sprawdza się w nawiązywaniu komunikacji z osobami, które są w stanach ograniczonej świadomości oraz z głęboką afazją motoryczną lub dyzartią. Ponadto, system C-Eye uzupełnia, a w niektórych przypadkach pomaga w dokonaniu jakiejkolwiek diagnozy neurologopedycznej i neuropsychologicznej. W konsekwencji trafniej diagnozy, wykorzystuję urządzenie do prowadzenie neurorehabilitacji funkcji poznawczych. Dzięki możliwościom systemu C-Eye mogę prowadzić ćwiczenia językowe, pamięci, funkcji wzrokowo-przestrzennych, myślenia logicznego, osób u których nie można zastosować metod werbalnych.”

Zobacz nasz katalog produktów