Dofinansowanie aż do 80% kosztu zakupu C-Eye® jako sprzętu rehabilitacyjnego*

Kto może skorzystać?

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

 

zadzwon

WARUNEK

Prowadzenie działalności związanej z rehabilitacją osób z niepełnosprawnością przez okres co najmniej 2 lat
przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Gdzie złożyć wniosek?

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Powiatowego Urzędu Pracy (PUP)

w wersji papierowej lub elektronicznie przez system SOW.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

*C-Eye® może być finansowany z PFRON w ramach zadania: „Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze […]”

Dz.U. 2002 nr 96 poz. 861 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20020960861

Zobacz nasz katalog produktów