Opinia na temat
„C-Eye — systemu do obiektywizacji stanu i neurorehabilitacji osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju”

„C-Eye — do obiektywizacji stanu i neurorehabilitacji osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju” jest unikalnym nowatorskim systemem umożliwiającym kontakt, ocenę podstawowych funkcji poznawczych i ich rehabilitację u pacjentów, u których klasyczne metody diagnozy i terapii nie mogą być zastosowane z powodu znaczących ograniczeń w zakresie funkcji językowych i ruchowych. System może być wykorzystywany do oceny świadomości i funkcji poznawczych osób ze znacznymi niedowładami bądź porażeniami kończyn i nerwów czaszkowych oraz pacjentów z afazją (np. u osób po urazach czaszkowo — mózgowych, udarach, z chorobami rozrostowymi, wadami wrodzonymi, urazami okołoporodo»mi, chorobami neurodegeneracyjnymi itp.). C-Eye umożliwia także rehabilitację funkcji poznawczych, w tym przede wszystkim uwagi, rozumienia mowy, aktualizacji materiału pamięciowego (zarówno z pamięci semantycznej jak i epizodycznej), spostrzegania wzrokowego i przestrzennego.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym i programistycznym, system posiada niewątpliwe zalety:

  • może być dostosowany do możliwości pacjenta (np. ograniczeń pola widzenia, opóźnienia czasu reakcji, tempa przetwarzania informacji); prezentowany materiał, zarówno w części diagnostycznej jak i treningowej, może być zindywidualizowany (możliwość wprowadzania dowolnych treści, np. emocjonalnie istotnych dla danej osoby lub zgodnych z jej wykształceniem);
  • umożliwia spontaniczne tworzenie komunikatów przez pacjenta.
Dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

List referencyjny

System C-Eye funkcjonuje w prowadzonym przeze mnie ośrodku od października 2014 r. i jest wykorzystywany jako:

  • narzędzie diagnostyczne wspierające ocenę stanu neurologicznego pacjentów nie komunikujących się werbalnie, których stan nie pozwalał na jednoznaczną obiektywną ocenę na podstawie dotychczasowych, behawioralnych metod obserwacji,
  • urządzenie do prowadzenia terapii (neurorehabilitacji), w szczególności, w zakresie neurologopedii, neuropsychologii — stymulacja procesów poznawczych pacjentów i modulacja dysfunkcji emocjonalnych,
  • narzędzie umożliwiające komunikację z pacjentem na poziomie „dialogu pozawerbalnego” Badaniem z wykorzystaniem systemu C-Eye objęci są pacjenci z różnymi zaburzeniami neurologicznymi, w szczególności pacjenci z ograniczoną świadomością, wymagający specjalnego podejścia terapeutycznego.

Stosowanie systemu C-Eye w codziennej praktyce lekarskiej oraz terapeutycznej może mieć skuteczny wpływ na podtrzymanie rzadko używanych szlaków neuronalnych w centralnym układzie nerwowym, ale i na powstawanie nowych połączeń synaptycznych na skutek cyklicznie prowadzonych działań stymulujących centralny układ nerwowy poprzez ćwiczenie procesów poznawczych.

System C-Eye sprawdza się również, jako narzędzie do oceny stanu emocjonalnego pacjenta. Wykorzystywany jest jako wsparcie komunikacyjne w doborze odpowiedniego leczenia farmakologicznego pacjentów pozbawionych możliwości komunikowania się w sposób werbalny.

Pacjenci przebywający w moim ośrodku lubią pracować z C-Eye. W wielu przypadkach zaobserwowałem poprawę nastroju, a nawet jakości życia poprzez dostarczenie pacjentowi poczucia sprawczości i rozwoju.

Zainteresowanie C-Eye w moim ośrodku wzrasta, Obecnie na sesje diagnostyczne i terapeutyczne z systemem C-Eye przyjmowani są pacjenci także w trybie ambulatoryjnym.

Dr n. med. Krzysztof Nicpoń
Dyrektor Centrum Medycznego EPIMIGREN

Zastosowanie technologii śledzenia wzroku w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi umożliwi wykorzystanie różnorodnych ćwiczeń, usprawniających takie funkcje jak: koncentracja uwagi, spostrzeganie, analiza i synteza wzrokowa, myślenie przyczynowo – skutkowe, rozumienie matematyczne. Produkt firmy AssisTech może być wdrożony w proces edukacyjny, na wszystkich poziomach nauczania, znacząco podnosząc efektywność pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wykorzystanie komputera, atrakcyjność ćwiczeń, ciekawy interfejs graficzny zapobiega monotonii w trakcie zajęć, może wpłynąć na zwiększenie motywacji uczniów do nauki i wnieść dużo radości sprawczej podczas wykonywania zadań.

Renata Naprawa
Oligofrenopedagog

Urządzenie sprawdza się w nawiązywaniu komunikacji z osobami, które są w stanach ograniczonej świadomości oraz z głęboką afazją motoryczną lub dyzartią. Ponadto, system C-Eye uzupełnia, a w niektórych przypadkach pomaga w dokonaniu jakiejkolwiek diagnozy neurologopedycznej i neuropsychologicznej. W konsekwencji trafniej diagnozy, wykorzystuję urządzenie do prowadzenie neurorehabilitacji funkcji poznawczych. Dzięki możliwościom systemu C-Eye mogę prowadzić ćwiczenia językowe, pamięci, funkcji wzrokowo-przestrzennych, myślenia logicznego, osób u których nie można zastosować metod werbalnych.

Dr Agnieszka Kwiatkowska
Logopeda

Pani Alicja doświadczyła rozległego udaru mózgu, w wyniku którego doszło do całkowitego unieruchomienia ciała – nie wykazywała żadnych zewnętrznych objawów świadomości. Zgodnie z diagnozą lekarską, pani Alicja nie poruszała celowo nawet gałkami ocznymi. Jej stan został określony jako wegetatywny. Przed różnymi zabiegami chirurgicznymi lekarze nie chcieli nawet znieczulać pani Alicji, twierdząc, że i tak niczego nie czuje.

Po 7 latach od zdarzenia pani Alicja trafiła do ośrodka rehabilitacji neurologicznej, wykorzystującego w codziennej pracy C-Eye. Mąż pani Alicji odczuwał, że stan żony nie jest tak beznadziejny jak twierdzą lekarze i wierzył w to, że żona udowodni wszystkim, że czuje i rozumie wszystko co się wokół niej dzieje. Podczas pierwszej sesji badawczej pani Alicja wykonała prosty, ale rewolucyjny gest – odwróciła głowę w kierunku C-Eye. Wyniki kolejnych sesji były coraz bardziej optymistyczne. Już podczas 4. sesji pani Alicja była w stanie swobodnie obsługiwać urządzenie, co więcej wykonała poprawnie wszystkie prezentowane zadania.

Dla męża pani Alicji najbardziej przekonywującym dowodem na to, że jego żona jest w pełni świadoma i przez cały ten czas wszystko czuła i rozumiała było to, że spośród wielu różnych butów prezentowanych na ekranie wybrała wzrokiem dokładnie te, jakie kupiła dzień przed udarem mózgu.

Ostateczna aktualna diagnoza neurologiczna: zespół zamknięcia. Gdyby nie C-Eye do tej pory pani Alicja byłaby uważana za osobę w stanie wegetatywnym.

Pani Alicja